Kongres_1990

Z cyklu: Moje rozważania - Świadkowie Jehowy


 

 

strona 2 

Z listów 

do Biura Świadków Jehowy w Nadarzynie

 

 

 

 

Strażnica
TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTOWE
ZAREJESTROWANY ZWIĄZEK WYZNANIA ŚWIADKÓW JEHOWY W POLSCE

05 - 830 Nadarzyn, ul. Warszawska 14


SCE:SSE 21 lutego 1995
Szanowny Panie!

Otrzymaliśmy Pański list z 31 grudnia 1994 roku. W jego końcowej części pisze Pan: "Król babiloński, jak podaje Pismo Święte, został ukarany po 70 latach, tj. w roku 539 p.n.e. Zburzenie Jerozolimy nastąpiło w roku 587 przed naszą erą". Następnie pyta Pan: "Gdzie popełniłem błąd?".

Biblia mówiąc o "czasie spustoszenia" Jerozolimy, który miał trwać 70 lat ( 2 Kronik 36:20), podaje, że "cała ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem" (Jeremiasza 25: 9-11) oraz "(...) zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć wg słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat" (Daniela 9:2).

Z tych wypowiedzi wyraźnie wynika, że nad ruinami Jeruzalem miało upłynąć 70 lat. Tymczasem wg Pana propozycji upłynęłoby tylko 48 lat. I na tym właśnie polega błąd.

Kolejny błąd polega na utożsamianiu czasu spustoszenia Jeruzalem z ukaraniem króla babilońskiego. Tymczasem z punktu widzenia Królestwa Jehowy, jakim było królestwo judzkie, oraz jego restauracji pod rządami Jezusa Chrystusa, interesuje nas czas spustoszenia Jerozolimy oraz zburzenia Jeruzalem, a nie czas ukarania króla babilońskiego.

Obawiamy się jednak, że nie zechce Pan uznać błędów w swoim rozumowaniu, ponieważ, jak wynika z treści listu, musiał Pan przeznaczyć wiele czasu na opracowanie swoich koncepcji. Wobec tego ma Pan zapewne do nich również stosunek emocjonalny. Byłoby nam jednak bardzo przyjemnie, gdybyśmy mylili się w tym względzie.

                   Z poważaniem

                                         Strażnica-Towarzystwo B. i Tr. w POLSCE

 

>>> Skan listu

 

 

 

Prorok Daniel tuż po upadku Babilonu i wykonaniu kary na ostatnim królu babilońskim, wskazał na proroctwo Jeremiasza dotyczące "siedemdziesięciu lat dla Babilonu" - Daniela 9:2, to proroctwo dotyczyło czasu końca Babilonu - nad ruinami Jeruzalem upłynęło 70 lat - czas dany Babilonowi, i po upływie tych lat - nastąpił powrót - spełnienie obietnicy danej "dobrym figom" - Jeremiasza 29:10.

 

 

Węgrów dn. 14.03.1995.

 Michał KURC
.................

                      
    Towarzystwo STRAŻNICA w Nadarzynie

Dotyczy: SCE:SSE 21 lutego 1995.
''''''''''''''''''''''''''''''''''

(...) 
Mam wrażenie, że zostałem źle zrozumiany. Proszę zwrócić uwagę na wykres nr 4, który był zamieszczony w poprzednim liście:


 


Można zauważyć, że liczba 48 lat ("Tymczasem wg Pana propozycji upłynęłoby tylko 48 lat."), nie istnieje. Prawdopodobnie 48 lat jest różnicą 587 i 539, co oznacza okres od zburzenia Jerozolimy do śmierci króla babilońskiego - upadku Babilonu. To nie jest moje wyliczenie.

Za ten "czas spustoszenia" [sabatów ziemi] uważam okres od zburzenia Jerozolimy i świątyni Boga Jehowy do powrotu Izraelitów i podałem "49 lat + 1rok", odnosząc to, jako "siedmiokrotną karę" za grzechy, kończącą się wolnością, tak jak to czyniono w roku jubileuszowym.
Król babiloński został ukarany po "siedemdziesięciu latach" - Jeremiasza 25:12, w roku 539 p.n.e., kiedy czas spustoszenia jeszcze trwał.

Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, które zadałem w poprzednim liście: "Dlaczego król babiloński wg. Strażnicy został ukarany po 68 latach, a nie po "siedemdziesięciu latach" jak podaje Jeremiasz?", myślę, że ono uszło Państwa uwadze.

                                             Z poważaniem: 

                                                                         Michał Kurc

 

 

 

W następnym liście...

 

 

Strażnica
TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTOWE
ZAREJESTROWANY ZWIĄZEK WYZNANIA ŚWIADKÓW JEHOWY W POLSCE

05 - 830 Nadarzyn, ul. Warszawska 14
Tel. 729-80-40

SCE:SSE 31 marca 1995Michał Kurc
............


Szanowny Panie!


W nawiązaniu do listu z 14 marca 1995 roku wyjaśniamy, że odpowiedź na pytanie "Dlaczego król babiloński został ukarany po 68 latach, a nie po 70, jak podaje Jeremiasz?" znajdzie Pan w Strażnicy nr 13 z 1980 roku na stronie 9 w akapicie 10.

Z Pana listu datowanego 31.12.1994 wiemy, że ma Pan kontakt z naszymi współwyznawcami w miejscu zamieszkania. Prosimy więc, aby zwrócić się Pan do miejscowego zboru z prośbą o umożliwienie wglądu w to wydanie Strażnicy.

Uważamy jednak, że znajomość tego i innych szczegółów nie jest czynnikiem decydującym o uzyskaniu uznania Jehowy i otrzymania nagrody życia wiecznego. O wiele ważniejszą sprawą jest poznanie woli Boga i jej spełnianie. Właśnie tego Panu życzymy.

Łączymy wyrazy szacunku                                   Strażnica-Towarzystwo B. i Tr. w POLSCEPS. Kopia do wiadomości starszych zboru Węgrów.

 

 

 >>>Skan listu

 

 


Otrzymałem tylko wskazówkę gdzie mogę tę odpowiedź wyszukać - było to dla mnie trochę kłopotliwe.

 

Strażnica nr 13 z 1980 roku strona 9 akapit 10: "10.Perski pogromca Babilonu, Cyrus Wielki, nie przywrócił w Jeruzalem władzy królewskiego domu Dawida. Zdobył pogański Babilon w 539 roku p.n.e., czyli na dwa lata przed upływem "siedemdziesięciu lat" opustoszenia krainy judzkiej.
Sam siebie ogłosił królem Babilonu i nie zmienił od razu kursu polityki babilońskiej dynastii Nabuchodonozora. W związku z tym narody ujarzmione przez obalone mocarstwo w dalszym ciągu służyły "królowi babilońskiemu", dopóki nie skończyło się 70 lat. Dopiero w siedemdziesiątym roku wyludnienia Judy uwolnił Cyrus Wielki wygnańców żydowskich od bezpośredniego podporządkowania królowi Babilonu i pozwolił im wrócić do ojczyzny, by odbudowali swój zdewastowany kraj oraz stołeczne Jeruzalem wraz ze świątynią (Ezdr. 1:1 do 3:2). W ten sposób Jehowa pociągnął do odpowiedzialności Babilończyków "za ich przewinę", którą się obciążyli wobec Boga izraelskiego (Jer. 25:12, BT, wyd. I)."
 

 

Po zapoznaniu się z tym artykułem, zmuszony byłem zadać dodatkowe pytanie: Czy Cyrus Wielki był tym "królem babilońskim", który został ukarany po 70 latach? Czy o nim pisał Jeremiasz w 25:12?

 

 

 

Węgrów dn. 24.04.1995Michał KURC
..............                             
Towarzystwo STRAŻNICA w Nadarzynie


Dotyczy: SCE:SSE 31 marca 1995.
''''''''''''''''''''''''''''''''''

 


Dziękuję za wskazanie Strażnicy.

 
Strażnica nr 13 z 1980 roku strona 9 akapit 10: "10.Perski pogromca Babilonu, Cyrus Wielki, nie przywrócił w Jeruzalem władzy królewskiego domu Dawida. Zdobył pogański Babilon w 539 roku p.n.e., czyli na dwa lata przed upływem "siedemdziesięciu lat" opustoszenia krainy judzkiej.
Sam siebie ogłosił królem Babilonu i nie zmienił od razu kursu polityki babilońskiej dynastii Nabuchodonozora. W związku z tym narody ujarzmione przez obalone mocarstwo w dalszym ciągu służyły "królowi babilońskiemu", dopóki nie skończyło się 70 lat. Dopiero w siedemdziesiątym roku wyludnienia Judy uwolnił Cyrus Wielki wygnańców żydowskich od bezpośredniego podporządkowania królowi Babilonu i pozwolił im wrócić do ojczyzny, by odbudowali swój zdewastowany kraj oraz stołeczne Jeruzalem wraz ze świątynią (Ezdr. 1:1 do 3:2). W ten sposób Jehowa pociągnął do odpowiedzialności Babilończyków "za ich przewinę", którą się obciążyli wobec Boga izraelskiego (Jer. 25:12, BT, wyd. I)."


Autor tego artykułu popełnił poważną pomyłkę. Pisze, że Cyrus Wielki "sam siebie ogłosił królem Babilonu". Dalej podaje, że narody w dalszym ciągu służyły królowi babilońskiemu. To wyjaśnienie przeczy Słowu Bożemu, które mówi nam, że "narody te będą poddane królowi babilońskiemu siedemdziesiąt lat" - Jeremiasza 25:11.
Uznał, że brakujące dwa lata do "siedemdziesięciu lat" to okres panowania Cyrusa Wielkiego jako króla babilońskiego. Jeżeli tak, to jak wytłumaczy następny werset z Księgi Jeremiasza 25:12 - "A po upływie siedemdziesięciu lat ukarzę króla babilońskiego i ów naród za ich winę - mówi Pan."?

...

 

Zdaję sobie sprawę, że dyskusja na temat dogmatu jest trudna, a czasem niemożliwa, czego wspólnie doświadczamy, ale w myśl Słowa Bożego mamy badać każdy temat: "Upewniajcie się o wszystkim; mocno trzymajcie się tego co szlachetne." - 1 Tesaloniczan 5:21

Prawdopodobnie dalsza wymiana korespondencji na ten temat z Towarzystwem Strażnica w Nadarzynie byłaby naruszeniem pewnych zasad, dlatego, uprzejmie proszę o skierowanie mojej korespondencji do Autora.

 

                                                     Z poważaniem: 
                                                                                Michał Kurc

PS Proszę o informację o podjętej decyzji.

 

 

 

Poprosiłem o skierowanie mojej dotychczasowej korespondencji do Biura Głównego Świadków Jehowy. Otrzymałem odpowiedź, że to niemożliwe. 

 

Z listu Strażnicy: "Zawierają one obszerne uzasadnienie, dlaczego Izraelici znajdą się w niewoli babilońskiej, która miała trwać 70 lat." 

 

 

Strażnica
TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTOWE
ZAREJESTROWANY ZWIĄZEK WYZNANIA ŚWIADKÓW JEHOWY W POLSCE

05 - 830 Nadarzyn, ul. Warszawska 14
Tel. 729-80-40

SCE:SSE 9 maja 1995Michał Kurc
..................


Szanowny Panie!

W związku z Pana listem z 24 kwietnia 1995 roku chcemy przypomnieć, że pierwsze 12 wersetów 25 rozdziału księgi Jeremiasza są poświęcone narodowi izraelskiemu, a nie królowi babilońskiemu. Zawierają one obszerne uzasadnienie, dlaczego Izraelici znajdą się w niewoli babilońskiej, która miała trwać 70 lat. W ramach tej proroczej zapowiedzi adresowanej do narodu izraelskiego jest również wzmianka mówiąca o tym, że po upływie 70 lat zostanie ukarany król babiloński.

Pozorna rozbieżność w spełnieniu tego proroctwa między datą wyzwolenia Izraelitów z Babilonu, a ukaraniem króla Babilonu została w zadawalający sposób wyjaśniona w Strażnicy nr 13 z 1980 roku na stronie 9 w akapicie 10. Wyraźnie tam podkreślono, że Cyrus sam siebie ogłosił królem Babilonu.

Jeśli jednak chciałby Pan skierować pytanie w tej sprawie do Biura Głównego Świadków Jehowy, może Pan to uczynić.

Adres znajdzie Pan w każdym wydaniu publikacji Towarzystwa Strażnica. Warunkiem jednak otrzymania odpowiedzi jest napisanie listu w języku angielskim.


                            Z poważaniem                                 
Strażnica-Towarzystwo B. i Tr. w POLSCEPS. Kopia do wiadomości starszych zboru Węgrów.

 

 >>>Skan listu

 

 

Natomiast w Strażnicy nr 23 z roku 1991 na stronie 12 w rozdziale Niewola babilońska są podane dwie daty niewoli rok 617 i 607:

"Zanim Jehowa dopuścił, by w roku 617 i 607 p.n.e. uprowadzono Jego lud do niewoli babilońskiej..."


Biblia nie podaje ilości lat trwania niewoli babilońskiej, a wskazuje na ilość lat dominacji Babilonu - "siedemdziesiąt lat dla Babilonu" oraz pisze o obietnicy Boga Jehowy danej "dobrym figom" - tym uprowadzonym do niewoli 10 lat przed zburzeniem Jerozolimy - Jeremiasza 29:10.


 

"Siedemdziesiąt lat dla Babilonu" to okres od roku 609 p.n.e. do roku 539 p.n.e. Zburzenie Jerozolimy nastąpiło w roku 587 p.n.e., a nie jak podaje Strażnica, że w roku 607 p.n.e.

Po upadku Babilonu nastał czas powrotu - taka była obietnica Stwórcy przekazana przez proroka Jeremiasza wygnańcom - "dobrym figom", po uprowadzeniu ich w roku 597 p.n.e.

 

 

@ List Pana Bernarda

Niech umiłowanie Słowa Bożego nigdy nie zagaśnie w Pańskim życiu.


 
Sent: Friday, January 05, 2007 12:34 AM
Subject: podziękowanie


Przeszukując Internet w poszukiwaniu argumentów do rozmowy ze świadkiem Jehowy na temat r. natrafiłem na pana opracowanie. Bardzo mi ono wtedy pomogło, pragnę w ten sposób podziękować za trud włożony w to opracowanie. Niech umiłowanie Słowa Bożego nigdy nie zagaśnie w Pańskim życiu. Bernard

 

  

Zważ, że przed naukami fałszywych nauczycieli Pana Jezus ostrzegał:

 

"Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" - Łukasza 21:8

Publikowane materiały pochodzą z mojego archiwum.

Kongres_1990


Copyright © design and photos by Michał Kurc